Sevis

Nou se pi gro ajans asirans an Ayiti k ap konekte kliyan a konpayi asirans ki fè sans pou yo atravè ajan endepandan d asirans Medikal, Aksidan, Machin, Moto & Komesyal.

Eske ou vle pran asirans pou tèt ou oubyen yon moun k ap viv an Ayiti? Klike la. Eske ou vle vin yon ajan e kòmanse ajans asirans pa ou? Kliki la.

Nou etabli nan tout kwen peyi a pou nou sevi’w.

Ouvri Ajans Mobil Ou? Nou baw opòtine pou bati Biznis paw

Opòtine: Nan HTAsirans.com, nou bay tout jèn ki renmen ede moun e renmen travay opòtine pou yo bati ajans asirans mobil yo pou yo fè siksè.

Ankourajeman: Pou nou ankouraje w bati biznis ou, n ap ba ou yon bonis de $50 USD si ou ranpli kondisyon yo.

Patisipasyon: Premye etap la se patisipe nan yon prezantasyon pou ou pi byen konprann vizyon nou. Ekri nou sou whatsapp pou nou konekte ou 786-383-0753.

Regleman: Pa bliye, ou bezwen gen 18 an e ou bezwen ap viv an Ayiti pou ou ka patisipe.